OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovního vybavení společnosti JPD Trade s.r.o. (GAZZA RENT)

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovního vybavení společnosti JPD Trade s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi společností JPD Trade s.r.o., se sídlem U tvrze 5, 108 00 Praha 8, IČ: 04618335, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250861 (dále jen, Společnost“), jako provozovatelem půjčovny Sportovního vybavení na adrese Moskevská 946/10, 360 01 Karlovy Vary, a jednotlivými uživateli sportovního vybavení (společně dále jen „Uživatelé“, každý jednotlivě dále jen, Uživatel“).
1.2 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se pod pojmem Sportovní vybavení rozumí především skialpové lyže, skialpové boty, lyžařské hole, via ferratové úvazky a další sportovní vybavení, výstroj a příslušenství ve vlastnictví či oprávněném držení Společnosti, které jsou za úhradu přenechány Společností Uživateli k dočasnému užívání v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
1.3 Je-li Uživatel právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, je takový Uživatel povinen zajistit, že jednotlivé fyzické osoby, které budou Sportovní vybavení užívat, budou před zahájením užívání Sportovního vybavení řádně seznámeny s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že takové fyzické osoby splňují požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uživatel odpovídá Společnosti za jakoukoli škodu, která by Společnosti vznikla v důsledku porušení této povinnosti Uživatelem a rovněž v důsledku jakéhokoli porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek fyzickými osobami užívajícími Sportovní vybavení. Uživatel není oprávněn Sportovní vybavení dále podnajmout či jinak využívat Sportovní vybavení k jakýmkoli jiným komerčním účelům, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti dle odst. 2.2 níže. Porušení povinnosti Uživatele dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zakládá nárok Společnosti na smluvní pokutu ve
výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, jež je splatná od 14 dnů od uplatnění nároku Společnosti doručeného Uživateli.
1.4 Společnost spolupracuje s vlastníkem a technickým provozovatelem portálu Rezervator.cz – společností Internet Stream s.r.o., Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 24688711 (dále jen „Systém Rezervátor“) a umožňuje tak Uživatelům, kteří mají registraci v rámci Systému Rezervátor, provádět rezervace Sportovního vybavení a úhradu záloh na Sportovní vybavení prostřednictvím Systému Rezervátor. Užívání Systému Rezervátor podléhá uživatelským podmínkám Systému Rezervátor, které jsou Uživatelům dostupné zde.

2. Nájemní vztah, rezervace Sportovního vybavení, ceník Sportovního vybavení, reklamace.
2.1 Pronájem Sportovního vybavení bude Společností umožněn pouze Uživateli (fyzické osobě) starší 18 let, a to pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: platný občanský průkaz, platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz Uživatele.
2.2 Pronájem Sportovního vybavení Uživateli jako právnické osobě či podnikající fyzické osobě vyžaduje předchozí písemný souhlas Společnosti.
2.3 Využití služeb půjčovny může být Společností odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
2.4 Společnost umožňuje Uživateli rezervaci Sportovního vybavení v požadovaném termínu a čase prostřednictvím Systému Rezervátor. Platná rezervace Sportovního vybavení je podmíněna úhradou zálohy v souladu s platným ceníkem Sportovního vybavení Společnosti, který je k dispozici zde a rovněž v provozovně půjčovny (dále jen „Ceník“). Úhradu zálohy realizuje Uživatel rovněž prostřednictvím Systému Rezervátor. Uživatel provedením rezervace potvrzuje přijetí těchto
Všeobecných obchodních podmínek.
2.5 Uživatel je oprávněn platnou rezervaci kdykoli zrušit prostřednictvím Systému Rezervátor. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že Společnost na základě platné rezervace provádí blokaci Sportovního vybavení z možné nabídky dalším zájemcům, zrušená rezervace Uživatelem méně než 48 hodin před rezervovaným termínem pronájmu Sportovního vybavení podléhá storno poplatku ve výši uhrazené zálohy za Sportovní vybavení.
2.6 Pronájem a předání Sportovního vybavení Společností Uživateli se uskutečňuje na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy mezi Společností a Uživatelem, v rámci které je specifikováno pronajaté Sportovní vybavení, sjednaná délka nájmu a cena nájmu (nájemné) dle platného Ceníku. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. Uživatel svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě Uživatele právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se výslovně vylučuje uplatnění jakýchkoli obchodních podmínek takového Uživatele.
2.7 Podpisem nájemní smlouvy Uživatel současně potvrzuje převzetí sjednaného Sportovního vybavení a jeho řádnou kontrolu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.8 V souladu s Ceníkem může být Společností vyžadováno po Uživateli před uzavřením nájemní smlouvy složení příslušné kauce za Sportovní vybavení. Po řádném vrácení Sportovního vybavení bude kauce v plné výši vrácena Uživateli, nebude-li Společností užita dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, aby byla kauce zcela či z části užita Společností k úhradě nedoplatků Uživatele na nájemném za Sportovní vybavení (např. v případě překročení sjednané doby nájmu) a/nebo k úhradě škody, kterou Uživatel způsobí na Sportovním vybavení a/nebo k úhradě jakýchkoli dalších pohledávek vzniklých Společnosti vůči Uživateli z nájemní smlouvy.
2.9 V případě překročení sjednané doby nájmu Sportovního vybavení je Uživatel povinen doplatit nájemné ve výši dle Ceníku za dobu, po kterou měl Sportovní vybavení v užívání nad sjednanou dobu nájmu. Při předčasném vrácení Sportovní vybavení nevzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného nájemného.
2.10 Uživatel je povinen vrátit Sportovní vybavení Společnosti v čase sjednaném v nájemní smlouvě a ve stavu, který odpovídá řádnému užívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je Sportovní vybavení určeno, a to s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
2.11 Není-li Uživatelem určeno jinak, je Uživatel povinen vrátit Sportovní vybavení v půjčovně na adrese Moskevská 946/10 Karlovy Vary.
2.12 Případné reklamace a stížnosti týkající se Sportovního vybavení je Uživatel povinen oznámit Společnosti nejpozději při vracení Sportovního vybavení Společnosti.


3. Užívání Sportovního vybavení a další povinnosti Uživatele.
3.1 Uživatel užívá Sportovní vybavení na své vlastní nebezpečí. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené Uživatelem na Sportovním vybavení, na vlastním majetku Uživatele, ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, na zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám (včetně osob, kterým Uživatel umožnil užití Sportovního vybavení) během užívání Sportovního vybavení.
3.2 Uživatel je před uzavřením nájemní smlouvy na Sportovní vybavení povinen Sportovní vybavení zkontrolovat a uplatnit u Společnosti případné námitky týkající se stavu Sportovního vybavení. Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou špatným stavem Sportovního vybavení, nebyl-li takovýto stav při uzavření nájemní smlouvy Uživatelem uplatněn.
3.3 Před každým užitím Sportovního vybavení je Uživatel povinen zkontrolovat celkový stav Sportovního vybavení, především pak (I) lyží, (II) pásů, (III)bot, (IV) holý, (V) úvazku (VI) stav tlumiče pádu.
3.4 Uživatel je povinen užívat Sportovní vybavení (I) v souladu s platnými právními předpisy, (II) nikoli pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a (III) takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení nebo poškození Sportovního vybavení a jeho částí. Uživatel odpovídá za škodu i v případě, kdy svým jednáním či opomenutím zpřístupní Sportovní vybavení třetím osobám. Uživatel není oprávněn užívat Sportovní vybavení k jakémukoli organizovanému závodu či sportovním klání bez předchozího písemného souhlasu. Uživatel není oprávněn provádět na Sportovním vybavení jakékoli úpravy, opravy či modifikace. Zjistí-li uživatel jakoukoli závadu na Sportovním vybavení, je povinen tuto závadu bezodkladně oznámit Společnosti a Sportovní vybavení předložit v půjčovně na adrese Moskevská 946/10 Karlovy Vary k revizi, opravě či případné výměně Sportovního vybavení. Do odstranění závady identifikované Uživatelem, nesmí být Sportovní vybavení jakkoli užíváno či používáno, zejména za účelem eliminace dalšího možného poškození či zničení Sportovního vybavení.
3.5 Uživatel je povinen vždy užívat Sportovní vybavení s péčí řádného hospodáře.
3.6 Užívání skialpových setů Uživatelem je zakázáno v případě nedostatečných sněhových podmínek.
3.7 Za zničení, ztrátu, odcizení, poškození a znehodnocení Sportovního vybavení nad rámec běžného opotřebení odpovídá Uživatel bez ohledu na míru jeho skutečného zavinění.
3.8 V případě, že dojde k poškození Sportovního vybavení nebo jeho jednotlivé části, je Uživatel povinen uhradit Společnosti plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením Sportovní vybavení nebo jeho jednotlivé části do původního stavu, nestanoví-li Společnost jinak. Uživatel je povinen oznámit Společnosti veškeré závady či nedostatky zjištěné při užívání Sportovního vybavení při vrácení Sportovního vybavení.
3.9 V případě úplného znehodnocení Sportovního vybavení nebo jeho části je Uživatel povinen uhradit Společnosti škodu ve výši zůstatkové hodnoty Sportovního vybavení nebo její nepoužitelné části, nestanoví-li Společnost jinak.
3.10 V případě jakékoli nehody Uživatel postupuje dle platných právních předpisů. Na výzvu Společnosti je v případě nehody Uživatel povinen poskytnout Společnosti veškerou nutnou součinnost při veškerých administrativních úkonech spojených s vyřizováním pojistné události.
3.11 Jakékoli škody vzniklé třetím osobám Sportovním vybavením užívaným Uživatelem hradí Uživatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Uživatel bere na vědomí, že součástí nájmu Sportovního vybavení není pojištění za škodu Uživatele.
3.12 Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Společnosti v případě odcizení či pokusu o odcizení Sportovního vybavení. Uživatel se zavazuje poskytnout Společnosti veškerou nezbytnou součinnost při nahlašování takovéto události orgánům činným v trestním řízení, např. Policie ČR či jiným správním orgánům.


4. Prohlášení Uživatele
4.1 Uživatel (fyzická osoba a podnikající fyzická osoba) výslovně prohlašuje, že (I) je starší 18 let, (II) je plně způsobilý k právním úkonům, (III) v okamžiku uzavření nájemní smlouvy jsou všechny informace a dokumenty poskytnuté Společnosti ze strany Uživatele aktuální, úplné, přesné a správné a Společnosti nebyly ze strany Uživatele zamlčeny jakékoli závažné skutečnosti, (IV) před uzavřením nájemní smlouvy byl Uživatel informován Společností o všech skutečnostech souvisejících s
podmínkami nájmu Sportovního vybavení, včetně výše nájemného a případné kauce, a (V) byl seznámen a souhlasí s nájemní smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem Společnosti.
4.2 Uživatel (právnická osoba) výslovně prohlašuje, že (I) je řádně založenou a existující právnickou osobou, (II) je v souladu se všemi platnými právními předpisy (včetně předpisů insolvenčního práva) a vnitřními předpisy Uživatele oprávněna uzavřít nájemní smlouvu se Společností a plnit své závazky z tohoto nájemního vztahu, (III) v okamžiku uzavření nájemní smlouvy jsou všechny informace a dokumenty poskytnuté Společnosti ze strany Uživatele aktuální, úplné, přesné a správné a
Společnosti nebyly ze strany Uživatele zamlčeny jakékoli závažné skutečnosti, a (IV) osoba jednající za Uživatele je řádně oprávněna za Uživatele jednat.

5. Zásady ochrany osobních údajů
5.1 Přehled hlavních aspektů souvisejících s ochranou osobních údajů Uživatelů, včetně informací, jak jsou osobní údaje Uživatelů Společností zpracovávány, jak jsou používány, jak jsou chráněny a rovněž jaká jsou práva Uživatelů vyplývající příslušných právních předpisů, zejména pak z GDPR, je
uveden v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti JPD Trade s.r.o., které jsou dostupné zde a rovněž v provozovně půjčovny.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Otázky neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.2 Jakékoliv spory mezi Společností a Uživatelem vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými českými soudy.
6.3 V případě, že dojde mezi Uživatelem jako spotřebitelem a Společností ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz.
Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6.4 Společnost je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky a/nebo Ceník kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Ceníku bude vždy zveřejněno na stránkách www.gazzarent.cz a bude též dostupné Uživateli v provozovně půjčovny, tak aby měl Uživatel možnost seznámit se s nimi.
6.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 7. 2021.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gazzarent.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

KONTAKT

Mobil.  +420777133863 (NONSTOP)

GAZZA RENT – Karlovy Vary, Plzeň, Praha.

TECHNICKÉ INFORMACE